Univerzita Karlova si připomíná 670. výročí svého založení

Univerzita Karlova si připomíná výročí 670 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí předal rektor UK, profesor Tomáš Zima, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Významné vědecké osobnosti UK obdržely výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae.
Ve Velké aule historické budovy Karolina se uskutečnilo slavností zasedání pořádané u příležitosti 670. výročí založení UK. S projevy vystoupili rektor UK Tomáš Zima, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda univerzitní asociace Coimbra Group Ludovic Thilly a emeritní děkan 3. LF UK Michal Anděl.„Mám velkou radost, že Univerzita Karlova patří podle některých respektovaných mezinárodních žebříčků mezi dvě stě nejlepších vysokých škol na světě, jejími strategickými partnery jsou univerzity v Oxfordu a Cambridgi, Heidelbergu, Lovani a Jeruzalémě. Navíc se v těchto dnech stala členem nového evropského konsorcia univerzit 4EU společně s univerzitami v Heidelbergu, ve Varšavě a s pařížskou Sorbonnou, což je naplnění jednoho z přání a jedné z vizí zakladatele naší Alma Mater“, uvedl ve svém projevu rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2017 obdrželi studentští organizátoři akce Noc fakulty a autoři a organizátoři studentského projektu filmového muzea NaFilM.

Festival Noc fakulty, který se odehrál na půdě Právnické fakulty UK, byl největším příspěvkem UK k Týdnu vědy a techniky AV ČR v roce 2017. Během akce proběhly přednášky, panelové diskuze a semináře za účasti více než 40 pedagogů a vědců z řad UK, ČVUT a AV ČR. V rámci doprovodného programu, jejž navštívilo na PF UK okolo 2 500 zájemců, se uskutečnilo například vystoupení vědců zapojených do soutěže Science Slam UK, proběhla diskuze o směřování české demokracie či setkání s kandidáty na prezidenta České republiky.

Filmové muzeum NaFilM je dlouhodobým projektem studentů magisterského a doktorského programu Katedry filmových studií FF UK, kteří již čtvrtým rokem otevírají jednotlivé části filmového muzea s cílem vytvoření živého centra pro filmové odborníky i širokou veřejnost. Doposud se studentům podařilo otevřít v centru Prahy dvě výstavy, které jsou hojně navštěvovány českými i zahraničními návštěvníky.

Cena Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy je každoročně udělována za počin, jenž má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu UK širokou veřejností. Cena může být udělena jednotlivci či skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Vítěz získává finanční odměnu.

Cenu Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za rok 2017 obdržel kolektiv autorů (Mgr. Robert Černý, Ph.D., Mgr. Martin Minařík, Ph.D., Mgr. David Janzík, Ph.D., prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc., Mgr. Peter Fabian, Ph.D., Mgr. Jan Štundl) za prvoautorskou publikaci v časopise Nature: Pre-oral gut contributes to facial structures in non-teleost fishes. Práce zásadním způsobem mění naše představy o nejranějším vývoji hlavy obratlovců.

Dále byli oceněni prof. MUDr. Miloš Grim DrSc., doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. a akad. mal. Ivan Helekal z 1. LF UK za knižní publikace Atlas anatomie člověka I.: Končetiny, stěna trupu a Atlas anatomie člověka II.: Hlava a krk, vnitřní orgány, neuroanatomie.

Kolektiv autorů prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc., doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc., doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., Mgr. Veronika Veberová, Ph.D., prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. z Filozofické fakulty UK obdržel ocenění za knižní publikaci Dějiny „nové“ moderny – Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935-1947.

Udělena byla rovněž výzkumná podpora DONATIO UNIVERSITATIS CAROLINAE, jejíž cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK.

Výzkumnou podporu obdrželi:

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., přední český a evropský archeolog, jedna z nejvýznamnějších vědeckých osobností nejen historické obce FF UK, člen Učené společnosti ČR, dopisující člen Německého archeologického ústavu a řady dalších odborných grémií; ve své vědecké práci se zaměřuje na archeologii českého a evropského středověku; do jeho vědeckého „portfolia“ patří řada aktivit: dlouholetý terénní výzkum, úspěšné řešení mnoha grantů, autorství vysoce hodnocených odborných monografií a více než stovky studií a článků publikovaných v ČR i v zahraničních periodikách;

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c., významná osobnost na poli bádání o středověké architektuře v širokém záběru od specifik umělecko-historických analýz po dějinné souvislosti; jeho odborný profil, který je zaměřen především na gotickou sakrální architekturu, byl vytvořen dlouholetou intenzivní vědeckou prací v kontaktu s uměleckými díly, studiem recentní literatury a zvláště v dialogu s kolegy, a to v širokém mezinárodním záběru; vypovídá o tom celá řada jeho zásadních prací, které jsou oceňovány významnými odborníky a citovány v renomovaných periodikách a recenzích; prof. Kuthan získal řadu ocenění na domácím i mezinárodním poli;

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., významný matematik, jenž obdržel výzkumnou podporu za svou celoživotní práci ve vědě, mj. za vybudování skupiny diskrétní matematiky, Institutu teoretické informatiky a Informatického ústavu Univerzity Karlovy, které se v průběhu minulých desetiletí staly světovými centry matematiky a informatiky; základním vědeckým přínosem prof. Nešetřila je vybudování široké strukturální Ramseyovy teorie a jejich aplikací v řadě oblastí matematiky; v současnosti je vůdčí osobností v teorii řídkých struktur;

prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. se ve své vědecké práci zaměřuje na poznání molekulárního mechanismu vývoje nádorových procesů generovaných chemickými karcinogeny exogenní i endogenní povahy a na vývoj léčiv a kombinovaných postupů vedoucích k jejich potlačení; je světově uznávanou odbornicí, která patří mezi nejvýznamnější vědecké osobnosti v oblasti biochemie karcinogenese současnosti na národní i světové úrovni;

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., jedna z nejvýraznějších vědeckých osobností současné Přírodovědecké fakulty UK; na Katedře parazitologie působí od roku 1985, v devadesátých letech spolu s prof. Kuldou vybudoval na PřF UK jedno z prvních moderních pracovišť – Laboratoř molekulární a biochemické parazitologie, kterou dodnes vede; je autorem řady významných objevů na poli buněčné biologie prvoků; mimo jiné spolu se svým týmem popsal organely mitochondriálního původu, mitosomy, v lidském parazitu Giardia intestinalis.

Bližší informace o cenách spolu s oceněnými naleznete na webových stránkách Univerzity Karlovy:

Napsat komentář