Vyjádření Technologické agentury ČR k novým všeobecným podmínkám v5

Technologická agentura ČR (TA ČR) by v souvislosti se změnou Všeobecných podmínek ráda informovala uchazeče a příjemce o charakteru těchto změn a jejich dopadech do životního cyklu projektu.

Požadavek každoročního finančního vypořádání se státním rozpočtem dosud limitoval možnost poskytování podpory ze strany TA ČR v zálohové podobě tak, aby využití podpory nebylo omezeno kalendářním rokem.

Nové nastavení vyhlášky č. 367/2015 Sb. o finančním vypořádání však umožňuje prolomení bariéry financování podpory výzkumu, vývoje a inovací v rámci kalendářních let. Podpora bude nadále poskytována jako záloha v daném kalendářním roce dle závazných parametrů projektu, přičemž její výše bude vycházet ze schváleného návrhu projektu. Příjemce však nebude povinen nespotřebovanou část podpory v daném kalendářním roce vracet, bude ji rovněž moci využít i v roce následujícím, přičemž finanční vypořádání – výše poskytnutých prostředků, výše spotřebovaných prostředků, výše vratky – bude provedeno v roce následujícím po ukončení řešení projektu. Kontrola spotřebovaných prostředků v daném roce bude probíhat prostřednictvím průběžných zpráv a dalších kontrolních procesů TA ČR.  Tento mechanismus umožní efektivnější financování projektů výzkumu a vývoje a přispěje k reálnějšímu vykazování nákladů v rámci projektu. Rovněž tímto bude snížena administrativní zátěž na straně příjemce i TA ČR.

Dne 16. 2. 2018 byla vydána nová verze směrnice SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v7. Přílohou č. 6 této směrnice jsou nové Všeobecné podmínky v5, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí podpory. Všeobecné podmínky v5 jsou platné již pro aktuálně vyhlášenou 4. veřejnou soutěž v programu EPSILON. Výše uvedené změny se promítly zejména do znění čl. 3 odst. 10 Všeobecných podmínek.

Další změnou je úprava sankce za nesplnění výsledků projektu v tom smyslu, že sankce za neplnění některého z deklarovaných výsledků projektu bude vyčíslena s ohledem na vazbu nesplnění tohoto výsledku a dosažení cílů projektu.

Ostatní změny jsou pouze technického a formulačního charakteru.

Napsat komentář