Reakce Ministerstva financí na TZ NKÚ k odstraňování ekologických zátěží

Ministerstvo financí souhlasí s většinou závěrů NKÚ, ovšem některá tvrzení považuje za nutné upřesnit. Z Kontrolního protokolu z července 2017 je zřejmé, že NKÚ identifikoval problémy při odstraňování starých ekologických zátěží, ale zároveň v protokolu uvádí, že současné vedení MF tyto problémy řeší. Vzhledem k tomu, že NKÚ toto sám uznává, Ministerstvu financí není jasné, proč je v rozporu s tímto zjištěním formulace kontrolního závěru a tiskové zprávy jednostranně kritická.

Po krachu tzv. velkého ekotendru z let 2008-2012, který znamenal prodlevu 4 let v řešení ekozakázek, je od roku 2014 nastaven vysoce účinný systém odolný vůči snahám o účelové předražování sanací. MF se dnes bohužel musí zabývat řadou ekozakázek, které měly být dávno vyřešeny Fondem národního majetku v 90. letech. MF pracuje s maximální rychlostí, kterou mu umožňují lhůty stanovené zákonem o veřejných zakázkách, přičemž klade důraz na kvalitu provedených sanací a efektivitu prostředků vynaložených z veřejných rozpočtů. Díky otevřenému soutěžení a konkurenci podaných nabídek MF dosahuje řádově třetinových cen oproti cenám hrazeným za zakázky zadávané v minulosti v uzavřeném řízení bez soutěže.

NKÚ se nemýlí, že u 57 tj. třetiny z nedokončených akcí sanace dosud nezačala. Již však nezmiňuje, že ve 25 případech je hotov projekt sanace nebo projektová příprava probíhá. Dalších 22 akcí je ve fázi analýzy rizika – vyhodnocuje se, zda bude na lokalitě možné přirozené postupné odbourávání kontaminantů přírodními procesy (tzv. atenuace). Takový proces je samozřejmě časově náročný, na druhé straně je nejhospodárnější a vůči životnímu prostředí nejšetrnější. MF od roku 2014 aktivně přistoupilo k ukončování ekologických smluv, kde byly k ukončení nutné pouze administrativní úkony. Výsledkem je, že letos MF ukončilo nejvíce ekologických smluv za posledních 17 let.

MF dlouhodobě zdůrazňuje nutnost prioritně řešit lokality, kde musí být průběžně zadržováno šíření kontaminace (tzv. ochranné sanační čerpání) a oceňuje, že NKÚ mu v tomto dává za pravdu. Úspěch v tomto úsilí dokumentují konkrétní čísla: v roce 2013 bylo 33 lokalit, které ročně zatěžovaly veřejné rozpočty 38,5 mil. Kč. Dnes je jich pouze 10 s ročními náklady 13,2 mil. Kč. Náklady pomohlo snížit nejen prioritní řešení těchto lokalit, ale také otevřené soutěžení, které v těchto případech snížilo ceny o 63 až 90%. U dvou lokalit, na kterých je čerpání nejnákladnější, Koksovny Jan Šverma v Ostravě a areálu bývalé AVIE v Praze Letňanech, MF zahájí zadávací řízení na definitivní sanaci v roce 2018, kdy zredukuje roční náklady na ochranné sanační čerpání na 2,8 mil. Kč. Areál koksovny nebylo možné řešit dříve, protože zde donedávna stále probíhala živá výroba. Sanační zásah v této lokalitě bude rozsáhlý a složitý, čemuž odpovídá i náročnost dosavadní projektové přípravy. Tato fakta jsou uvedena v Kontrolním protokolu NKÚ z července 2017. V tiskové zprávě je však použita pouze část informací z Kontrolního protokolu.

Sanace lagun Ostramo není v kompetenci MF. Zadavatelem a smluvním partnerem zhotovitele je státní podnik DIAMO řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu. MF dlouhodobě deklarovalo ochotu ujmout se řešení tohoto problému. V letech 2014 a 2015 formou vládního materiálu navrhovalo převod kompetencí zadavatele a smluvního partnera, vláda však k tomuto rozhodnutí nepřistoupila. I tyto informace byly NKÚ v průběhu kontroly postoupeny a jsou uvedeny v Kontrolním protokolu. Objektivita této části kontroly je sporná, neboť DIAMO ani MPO nebyly kontrolovanými osobami a MF nedisponuje některými informacemi, jichž se NKÚ dožadoval.

Na nedostatek peněz nutných k financování ekozakázek MF již dříve poukazovalo a problém systémově vyřešilo. V září letošního roku byl usnesením vlády č. 610 schválen materiál Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace, kterým MF zajistilo ukončení výdajového přetěžování těchto účtů, z nichž jsou dle zákona ekologické závazky státu financovány. Zároveň je připravována novela zajišťující omezení výdajových titulů i legislativně. Na ekologické i revitalizační závazky státu bude počínaje rokem 2018 na zvláštních účtech vyčleněno 4,5 mld. Kč ročně.

MF je přesvědčeno, že díky nástrojům, které v uplynulých letech zavedlo, se podaří v horizontu 10 let zadat zakázky na sanaci všech zátěží, jak prezentovalo veřejnosti na tiskové konferenci již v březnu tohoto roku.

Napsat komentář