MPSV hají projekty na podporu meziobecní spolupráce

Ministerstvo práce a sociálních věcí nesouhlasí se závěry NKÚ, které se týkají projektů Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR financovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Uvedené projekty byly připraveny, vyhodnoceny a následně zrealizovány v souladu se všemi platnými pravidly. NKÚ ve svých závěrech neuvedl ani jeden konkrétní předpis, který měl být porušen. Nezávislé audity Ministerstva financí a Evropského účetního dvora na projektech nenašly žádné pochybení.

„Česká republika patří k zemím s nejnižším počtem obyvatel na jednu obec v rámci EU. Malé obce tak musí zvládat množství svěřených agend někdy i zcela bez profesionálního personálu, což se může projevit na kvalitě služeb poskytnuté občanovi. MPSV a Ministerstvo vnitra proto v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost podpořilo projekty Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, které položily základy pro rozvoj meziobecní spolupráce,“ řekl náměstek pro řízení sekce ekonomiky a evropských fondů Martin Kučera.

Spolupráce obcí je podporována ivrámci současného programového období a je součástí Vládou ČR schváleného materiálu – Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. Operační programy v gesci MPSV se zde tak dlouhodobě a systémově zapojují do řešení problematiky složité a nepřehledné správní struktury, která komplikuje orientaci občana v systému správních úřadů i současně úřadů mezi sebou.

NKÚ o uvedených projektech informuje jako o projektech bez přínosu, přitom ve vlastní anketě mezi obcemi úřad zjistil, že až 77 % obcí, které se některého projektu účastnily, řešily v posledních dvou letech některé činnosti ve spolupráci s jinými obcemi. Jestliže výše uvedené projekty měly za cíl svými aktivitami spolupráci mezi obcemi zintenzivnit, je vidět, že se jim to podařilo. Zejména projekt Svazu měst a obcí ČR využil finanční možnosti projektu k významné podpoře přímo v území, zpravidla jako finanční odměnu za práci, kterou nad rámec svých povinností pro projekt a jeho výstupy vykonali jednotliví zapojení starostové. Z celkové dotace cca 590 milionů korun bylo tímto způsobem využito 77 %, tedy přibližně 460 milionů korun. O úspěšnosti projektu svědčí i velký zájem ze strany obcí. Do projektu bylo nakonec zapojeno 186 obcí s rozšířenou působností, což představuje cca 90 % všech obcí tohoto typu v ČR (celkem jich je 205).

Zmíněné projekty často pokrývaly obdobná území, proto je logické, že se mohly objevit stejné textové pasáže – univerzální části textu nebo analýzy, které se váží k danému území. Nicméně hlavní rozdíl projektů byl v základním nazírání na meziobecní spolupráci. Svaz měst a obcí ČR zkoumal a prohluboval meziobecní spolupráci v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Projekt Sdružení místních samospráv ČR pracoval na platformě místních akčních skupin. Je také logické, že se v některých případech musely vytvářet i dokumenty pro stejná území, když jenom projekt Svazu měst a obcí ČR pokryl většinu všech obcí s rozšířenou působností z celé ČR. Důležité je, že každý z projektů pohlížel na řešení meziobecní spolupráce z pohledu odlišné filosofie. Jediné zjištění, které byl NKÚ schopen finančně vyčíslit, bylo neuznání jednoho vzdělávacího kurzu ve výši cca 200 tisíc korun, jiné finanční dopady v rámci kontroly identifikovány nebyly. Řídicí orgán OP LZZ však ve shodě s Auditním orgánem nadále trvá na tom, že i tento výdaj byl vynaložen správně a v souladu s pravidly.

Napsat komentář