Vláda: Výsledky jednání dne 7. února 2018

Na svém jednání dne 7. února 2018 projednala vláda premiéra Andreje Babiše v demisi následující body:

Jednání výboru pro Evropskou unii

1. Rámcová pozice k institucionálním otázkám
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Pozice ČR k balíčku Komise k prohloubení hospodářské a měnové unie:

  • Rámcová pozice ke sdělením Komise „Další kroky k dokončení hospodářské a měnové unie“, „Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EU“ a „Evropský ministr hospodářství a financí“
  • Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle
  • Rámcová pozice k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech
  • Rámcová pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu
  • Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony čj. 50/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony čj. 59/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů čj. 1310/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů čj. 62/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony čj. 72/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů čj. 6/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů čj. 7/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů čj. 20/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 50) čj. 77/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

10. Návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021 čj. 80/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2018 a Návrh přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2018 čj. 81/18
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Návrh na jmenování místopředsedy a na jmenování člena výboru Státního fondu rozvoje bydlení čj. 76/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 76) čj. 91/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko

14. Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven čj. 92/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh změny Statutu Vládního výboru pro personální nominace a návrh na odvolání a jmenování členů Vládního výboru pro personální nominace čj. 102/18
Předkládá: Úřad vlády ČR
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč. čj. 63/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

17. Veřejná zakázka „Letecká přilba pro posádky vrtulníků – 2. část“, zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle ust. § 63 odst. 3 písm. b) ve spojení s písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů čj. 71/18
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

16. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí a zahraničního obchodu Maďarska Pétera Szijjárta v České republice dne 1. února 2018 čj. 99/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Zrušení funkce vládního zmocněnce pro kandidaturu České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České republice čj. 103/18
Předkládá: Úřad vlády ČR
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o stavu uzavírání programového období 2007–2013 čj. 75/18
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj

2. Informace o průběhu a některých opatřeních prováděných při řešení následků orkánu Herwart v období od 27. října do 1. listopadu 2017 na území České republiky čj. 79/18
Předkládá: ministr vnitra

3. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. prosince 2017 čj. 78/18
Předkládá: ministr vnitra

4. Veřejná zakázka „Přístroj nočního vidění monokulární“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů čj. 70/18
Předkládá: ministryně obrany

5. Veřejná zakázka „Sběr a archivace datových záznamů palubních zapisovačů letounů Armády České republiky“ zadávána podle zvláštního ustanovení o vertikální spolupráci podle ust. § 189 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů čj. 73/18
Předkládá: ministryně obrany

6. Informace pro členy vlády o usnesení ze 7. zasedání Rady vlády pro stavebnictví České republiky čj. 65/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Napsat komentář